page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
A calibration of the material model for FRC
Tác giả: Duc-Kien Thai, Duy-Liem Nguyen & Duy-Duan Nguyen
Tạp chí: Construction and Building Materials; ISSN: 0950-0618; Năm: 2020
[2]
Practical artificial neural network tool for predicting the axial compression capacity of circular concrete-filled steel tube columns with ultra-high-strength concrete
Tác giả: Viet-Linh Tran, Duc-Kien Thai & Duy-Duan Nguyen
Tạp chí: Thin-Walled Structures; ISSN: 0263-8231; Năm: 2020
[3]
Seismic response of NPP structures considering the effects of lead rubber bearing
Tác giả: Duy-Duan Nguyen and Can-Ngon Nguyen
Tạp chí: Engineering, Technology & Applied Science Research; ISSN: 1792-8036; Năm: 2020
[4]
Influence of Squeezing Rate on Yield Stress and Viscosity of Fresh Mortar
Tác giả: V-T Phan & D-D Nguyen
Tạp chí: Engineering, Technology & Applied Science Research; ISSN: 1792-8036; Năm: 2020
[5]
Evaluation of loading capacity of corroded reinforced concrete beams using experiment and finite element method
Tác giả: Nguyen, T. H., Nghiem, M. H., & Nguyen, D. D
Tạp chí: Journal of Materials and Engineering Structures «JMES»; ISSN: 2170-127X; Năm: 2020
[6]
Efficient earthquake intensity measure for seismic vulnerability of integral abutment bridges
Tác giả: Duy-Duan Nguyen, Md Samdani Azad, Byung H. Choi, Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation; ISSN: 2287-6723; Năm: 2020
[7]
Seismic performance evaluation of responses of NPP structure considering different numerical modelings and frequency contents of earthquakes
Tác giả: Bidhek Thusa, Duy-Duan Nguyen & Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea; ISSN: 1229-3059; Năm: 2020
[8]
So sánh hoạt động quang xúc tác giữa các hạt nano FeS2, FeS2 pha tạp Ni và hỗn hợp FeS2 / rGO không pha tạp chất
Tác giả: Hong Quang Nguyen, Thi Hong Tuyet Phan, Dinh Quang Ho, Hoa Du Nguyen, The Tam Le, Thi Minh Nguyen, Van Thinh Pham, Ngoc Huyen Duong & Thi Quynh Hoa Nguyen
Tạp chí: Tạp chí Vật liệu điện tử; ISSN: 0361-5235; Năm: 2020
[9]
Biological durability, cytotoxicity and MRI image contrast effects of chitosan modified magnetic nanoparticles
Tác giả: The Tam Le, Hoa Du Nguyen, Thi Ngoc Linh Nguyen, Thien Vuong Nguyen, Phan Thi Hong Tuyet, Thi Hai Hoa Nguyen, Quoc Thang Nguyen, Le Trong Lu, Duc Duong La, Sheshanath V. Bhosale, Dai Lam Tran
Tạp chí: Journal of Nanoscience and Nanotechnology; ISSN: 1533-4899; Năm: 2020
[10]
Đảm bảo chất lượng bên trong của các chương trình giáo dục ban đầu cho giáo viên ở Việt Nam: Một nghiên cứu mô tả
Tác giả: Thanh Thai Van, Thu Hung Phan
Tạp chí: Tạp chí Quốc tế về Đổi mới, Sáng tạo và Thay đổi; ISSN: (Print) ISSN 2201-1315 (Online) ISSN 2201-1323; Năm: 2020