page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Some characteristics of pulse generation of a DFB laser with two sections
Tác giả: Nguyen Van Phu, Dinh Van Hoang
Tạp chí: Communication in Physics; ISSN: 0868-3166; Năm: 2004