page loader

Nhà khoa học

Nhà khoa học
 
Nguyễn Huy Bằng
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm: GS
Đơn vị: Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể
Chức danh: Giảng viên cao cấp
Chức vụ: Hiệu trưởng
Email:
18 Bài báo khoa học      
Nguyễn Văn Phú
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm: PGS
Đơn vị: Thanh tra - Pháp chế
Chức danh: Giảng viên cao cấp
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email:
28 Bài báo khoa học       9 Đề tài, dự án      
Nguyễn Thị Hà
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm:
Đơn vị: Luật
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ:
Email: nguyenhadhv86@gmail.com
15 Bài báo khoa học       4 Đề tài, dự án       6 Sách, giáo trình
Cao Thanh Sơn
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm:
Đơn vị: Hệ thống và Mạng máy tính
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: sonct@vinhuni.edu.vn
11 Bài báo khoa học       4 Đề tài, dự án       1 Sách, giáo trình