page loader
Nguyễn Huy Bằng
Ngày sinh: 26/1/1977; Giới tính: Nam
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm: GS
Đơn vị: Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể
Bộ môn: Vật lý
Chức danh: Giảng viên cao cấp
Chức vụ: Hiệu trưởng
Email:
18 Bài báo khoa học      
Xem các ấn phẩm của tôi trên: