page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Ảnh hưởng của phối hợp đạm và kali đến năng suất và chất chượng quả cam Valencia
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiền, Nguyễn Tài Toàn
Tạp chí: Tạp chí khoa học nông nghiệp; ISSN: ISSN 1916-9752 ; Năm: 2020
[2]
Thành phần loài, cấu trúc môi trường sống và trầm tích trong Sonneratia caseolaris ở cửa sông Lam, Việt Nam
Tác giả: Kazuya Takahashi, Tran Thi Tuyen, Nguyen Huu Hien, Nguyen Thuy Thi Ha
Tạp chí: Nông Nghiệp cơ bản và ứng dụng; ISSN: 2518-2021; Năm: 2020
[3]
Cơ sở quản lí tài nguyên và môi trường
Tác giả: Trần Thị Tuyến, Nguyễn Thị Thúy Hà, Hoàng Thị Thủy, Hoàng Anh Thế, Lại Văn Mạnh, Đậu Khắc Tài
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[4]
Ảnh hưởng của bón kết hợp giữa phân đạm và phân kali đến năng suất và chất lượng của quả cam Valencia
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiền, Nguyễn Tài Toàn
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Nông nghiệp; ISSN: 1916-9760; Năm: 2020
[5]
Kết quả thực hiện mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng VietGAP với sự liên kết 4 nhà tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
Tác giả: Phan Thị Thu Hiền
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ISSN: ISN1859-4581; Năm: 2019
[6]
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TẠI XÃ XUÂN PHỔ, HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH
Tác giả: Phạm Thị Hà, Trần Đình Du
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghi khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019/NXB thanh niên; ISSN: 978-604-9822-66-7; Năm: 2019
[7]
Đô thị hóa ở thành phố Vinh
Tác giả: Trần Đình Du, Phạm Thị Hà
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghi khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019/NXB thanh niên; ISSN: 978-604-9822-66-7; Năm: 2019
[8]
Ảnh hưởng của các mức bón phân vi lượng đến năng suất và chất lượng cam Valencia trồng tại huyện Nghĩa Đàn
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiền, Nguyễn Tài Toàn, Cao Thị Thu Dung Phan Văn Bình
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn; ISSN: 1859-4581; Năm: 2019
[9]
Ảnh hưởng của các mức bón phân vi lượng đến năng suất và chất lượng cam Valencia trồng tại huyện Nghĩa Đàn
Tác giả: Nguyễn Hữu Hiền, Nguyễn Tài Toàn, Cao Thị Thu Dung Phan Văn Bình
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn; ISSN: 1859-4581; Năm: 2019
[10]
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá chim vây vàng
Tác giả: Phạm Mỹ Dung- Nguyễn Thị Thanh - Nguyễn Quang Huy
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019