page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam
Tác giả: Trịnh Thị Hằng
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế&Phát triển; ISSN: 1859-0012; Năm: 2020
[2]
Kinh tế biển Việt Nam: Tiềm năng, lợi thế, thách thức và giải pháp phát triển
Tác giả: Nguyễn Đăng Bằng
Tạp chí: Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An; ISSN: ; Năm: 2019