page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Kinh tế biển Việt Nam: Tiềm năng, lợi thế, thách thức và giải pháp phát triển
Tác giả: Nguyễn Đăng Bằng
Tạp chí: Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An; ISSN: ; Năm: 2019