page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; ISSN: ; Năm: 2021
[2]
Giáo trình Cơ học lượng tử
Tác giả: Vũ Ngọc Sáu, Lê Văn Đoài và Nguyễn Văn Phú
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[3]
Dịch vụ công, một số vấn đề lí luận, pháp lí và thực tiễn
Tác giả: Vũ Công Giao, Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Thị Minh Hà
Tạp chí: Nhà xuất bản tư pháp; ISSN: ; Năm: 2020
[4]
Khiếu nại, khởi kiện và giải quyết tranh chấp hành chính
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[5]
Lịch sử triết học
Tác giả: Trần Viết Quang, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Sang
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[6]
Giáo trình quy hoạch sử dụng đất
Tác giả: Nguyễn Nam Thành
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[7]
Giáo trình Điền Kinh 2
Tác giả: Nguyễn Quốc Đảng
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[8]
Giáo trình Điền Kinh 2
Tác giả: Nguyễn Thị Lài
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[9]
Liên kết phát triển du lịch liên tỉnh miền Trung Việt Nam: Lý luận và thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng, Thái Thị Kim Oanh, Nguyễn Thúy Thúy Vinh, Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy, Trần Xuân Quang, Nguyễn Công Biên
Tạp chí: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật; ISSN: ; Năm: 2020
[10]
Giáo trình Điền kinh 2
Tác giả: Nguyễn Trí Lục, Nguyễn Quốc Đảng, Nguyễn Thị Lài
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020