page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Rùa mai đốm và kế hoạch bảo tồn
Tác giả: Thomas Ziegler1, Tao Thien Nguyen2, An Vinh Ong3, Cuong The Pham4, Truong Quang Nguyen
Tạp chí: Tạp chí về tự nhiên và động vật học; ISSN: ISBN 978-3-931587-95-6; Năm: 2021
[2]
Dịch văn học từ góc nhìn thông diễn học
Tác giả: Nguyễn Duy Bình
Tạp chí: NGHIÊN CỨU VĂN HỌC; ISSN: 0494-6928; Năm: 2021
[3]
Optimization of the ultra-flattened normal dispersion in photonic crystal fibers infiltrated with olive oil for supercontinuum generation
Tác giả: Lê Cảnh Trung
Tạp chí: PHOTONICS LETTERS OF POLAND; ISSN: 2080-2242; Năm: 2021
[4]
The conversion of L-lysine into L-β-lysine: the role of 5′-deoxyadenosyl radical and water—a DFT study
Tác giả: Phan Thi Thuy, Ninh The Son
Tạp chí: Journal of Molecular Modeling, (2021) 27:6 ; ISSN: 16102940, 09485023; Năm: 2021
[5]
Thermodynamic study on antioxidative action of cynandione A: a DFT approach
Tác giả: Phan Thi Thuy, Ninh The Son
Tạp chí: Structural Chemistry; ISSN: 15729001, 10400400; Năm: 2021
[6]
Antioxidative and α‑glucosidase inhibitory constituents of Polyscias guilfoylei: experimental and computational assessments
Tác giả: Le Thi Tu Anh, Ninh The Son, Nguyen Van Tuyen, Phan Thi Thuy, Pham Minh Quan, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thanh Tra
Tạp chí: Molecular Diversity; ISSN: 1573501X, 13811991; Năm: 2021
[7]
So sánh hoạt động quang xúc tác giữa các hạt nano FeS2, FeS2 pha tạp Ni và hỗn hợp FeS2 / rGO không pha tạp chất
Tác giả: Hong Quang Nguyen, Thi Hong Tuyet Phan, Dinh Quang Ho, Hoa Du Nguyen, The Tam Le, Thi Minh Nguyen, Van Thinh Pham, Ngoc Huyen Duong & Thi Quynh Hoa Nguyen
Tạp chí: Tạp chí Vật liệu điện tử; ISSN: 0361-5235; Năm: 2020
[8]
bài báo
Tác giả: thái mạnh thủy
Tạp chí: tạp chí mĩ thuật; ISSN: ; Năm: 2020
[9]
Finding Maximum Stable Matchings for the Student-Project Allocation Problem with Preferences Over Projects
Tác giả: Hoang Huu Viet, Le Van Tan, and Son Thanh Cao
Tạp chí: Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020; ISSN: 411–422, 2020; Năm: 2020
[10]
Nghiên cứu tính chât tán sắc của sợi PCFs lõi đặc với các loại mạng tinh thể khác nhau ở lớp vỏ được thẩm thấu ethanol.
Tác giả: Lê Cảnh Trung
Tạp chí: Photonics letters of Poland; ISSN: 2080-2242; Năm: 2020