page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Điều khiển các tính chất quang nguyên tử bằng laser
Tác giả: Nguyễn Huy Bằng,Đinh Xuân Khoa và Lê Văn Đoài
Tạp chí: NXB Giáo Dục Việt Nam; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
Giáo trình Toán Cao cấp
Tác giả: Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Diệu, Đinh Thanh Giang, Nguyễn Trung Hòa
Tạp chí: NXB Trường Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[3]
Giáo trình Tin học ứng dụng trong Hóa học
Tác giả: Nguyễn Xuân Dũng
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[4]
Giáo trình Lý thuyết chiều
Tác giả: Vũ Thị Hồng Thanh, Trần Anh Nghĩa
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[5]
Tin học ứng dụng trong hóa học
Tác giả: Nguyễn Xuân Dũng, Phan Thị Minh Huyền
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[6]
Giáo trình toán học
Tác giả: Nguyễn Duy Bình, Nguyễn thanh Diệu, Nguyễn Ngọc Bích, Đinh Thanh Giang, Nguyễn Trung Hòa
Tạp chí: Nhà xuât bản đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[7]
Giáo trình quy hoạch sử dụng đất
Tác giả: Nguyễn Nam Thành
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[8]
Giáo trình Cơ học lượng tử
Tác giả: Vũ Ngọc Sáu, Lê Văn Đoài và Nguyễn Văn Phú
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[9]
Giáo trình Thực hành nghiên cứu khoa học trong Giáo dục Toán học
Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng (chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trương Thị Dung
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019
[10]
Lịch sủ Đảng bộ xã Ea Knuec (1975-2015)
Tác giả: Dương Thị Thanh Hải
Tạp chí: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội; ISSN: ; Năm: 2019