page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Rùa mai đốm và kế hoạch bảo tồn
Tác giả: Thomas Ziegler1, Tao Thien Nguyen2, An Vinh Ong3, Cuong The Pham4, Truong Quang Nguyen
Tạp chí: Tạp chí về tự nhiên và động vật học; ISSN: ISBN 978-3-931587-95-6; Năm: 2021
[2]
Finding Maximum Stable Matchings for the Student-Project Allocation Problem with Preferences Over Projects
Tác giả: Hoang Huu Viet, Le Van Tan, and Son Thanh Cao
Tạp chí: Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020; ISSN: 411–422, 2020; Năm: 2020
[3]
Ảnh hưởng của các đặc tính hóa học của đất đến năng suất cam: Một nghiên cứu điển hình ở tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tác giả: Vo Thi Thu Ha
Tạp chí: Tạp chí Sinh thái học Ấn Độ; ISSN: 47(3): 607-613; Năm: 2020
[4]
Kết quả nghiên cứu về lưỡng cư bò sát huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tác giả: Ông Vĩnh An, Hoàng Ngọc Thảo, Hoàng Xuân Quang, Nguyễn Thị Tuyết, Hồ Anh Tuấn
Tạp chí: Tạp chí trường đại học tổng hợp Kishinhop ( Nga) ; ISSN: 1814-3237, 1857-498X; Năm: 2020
[5]
CDIO Approach in Developing Teacher Training Program to Meet Requirement of the Industrial Revolution 4.0 in Vietnam
Tác giả: Nguyễn Thị Nhị, Thái Văn Thành, Phạm Thị Hương, Nguyễn Thị Châu Giang
Tạp chí: Tạp chí về công nghệ trong học tập; ISSN: 18688799, 18630383; Năm: 2020
[6]
Effect of Chemical Characteristics of Soil on Orange Productivity: A Case Study of Nghe An Province, Vietnam
Tác giả: Nguyễn Nam Thành
Tạp chí: NXB Ấn độ; ISSN: ; Năm: 2020
[7]
Ghi nhân sự phân bố và dữ liệu hình thái nòng nọc ếch whipping Hong Kong Polypedates megacephalus HALLOWELL, 1861 (ANURA: RHACOPHORIDAE) phân bố ở Tây Nghệ An, Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo
Tạp chí: Journal of Innovative Science & Technology Review; ISSN: 2690-0890 (Online); Năm: 2020
[8]
Đặc điểm hình thái phân loại giống cá cheps -Cyprinus Linnaeus, 158 phân bố ở vườn Quốc gia Phong Nha-Kẽ Bảng Bắc trung Bộ Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo
Tạp chí: Studia Universitatis Moldaviae; ISSN: 1857-498X; Năm: 2020
[9]
On the weak laws of large numbers for weighted sums of dependent identically distributed random vectors in Hilbert spaces
Tác giả: V.T.N. Anh and N.T.T. Hien
Tạp chí: Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo Series 2; ISSN: ISSN 0009-725X; Năm: 2020
[10]
Convexity of sets and functions via second-order subdifferentials
Tác giả: N. H. Chieu, J.-C. Yao and N. D. Yen
Tạp chí: Linear and Nonlinear Analysis, 5 (2019), pp. 183-199.; ISSN: 2188-8159 ; Năm: 2019