page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Theoretical study on DFB laser with two sections
Tác giả: Nguyen Van Phu, Dinh Van Hoang
Tạp chí: Proceeding of International Conference on Optics (ICO2004), Setif, Algeria.; ISSN: ICO2004, Setif, Algeria; Năm: 2004
[2]
Nonlinaer reflectivity of close nonlinaer Michelson interferometer
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Tạp chí khoa học, Trường Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2003
[3]
Bistablity of close nonliear Michelson interferometer
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Proceeding of the sixth German - Vietnam seminar on physics and engineering. Chemnitz; ISSN: ; Năm: 2003
[4]
New solitary wave solution of the higher order nonlinaer Schrodinger equation for the propagation of short light pulses in an optical fiber
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Tạp chí khoa học, Trường Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2003
[5]
Nonlinear reflectivity of close nonlinaer Michelson interferometer
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Tạp chí khoa học, Trường Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2003
[6]
Phase-matching for second harmonic generation of broadband dye laser
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: National sympozium on modern optic and spectroscopy; ISSN: ; Năm: 2002
[7]
Intensity of Stimulated Raman scattering under quantum theory view
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Procceding of the 27th. Conference on Theoretical Physics; ISSN: ; Năm: 2002
[8]
Ảnh hưởng của các thăng giáng vào các hiệu ứng trong quang lượng tử. Phổ công suất khi có mặt các va chạm ngẫu nhiên
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ V; ISSN: ; Năm: 2001
[9]
Optical resonance relaxation in the presence of two external fluctuations with applications to free induction decay
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Advances in optics and spectroscopy; ISSN: ; Năm: 2000
[10]
Optical resonance equation in the presence of detuning fluctuations
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Procceding of the 24th. Conference on Theoretical Physics, Sam Son City; ISSN: ; Năm: 1999