page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Optical bistability effect in DFB laser with two sections
Tác giả: Nguyen Van Phu, Dinh Van Hoang
Tạp chí: Communication in Physics; ISSN: 0868-3166; Năm: 2006
[2]
Ảnh hưởng của các tham số động học và điều biến cường độ xung tín hiệu lên xung phát của một laser DFB hai ngăn.
Tác giả: Nguyen Van Phu, Dinh Van Hoang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Trường đại học Vinh. ; ISSN: 1859-2228; Năm: 2006
[3]
Hysteresis curvers of optical bistability effect in stationary operation of a DFB laser with two sections
Tác giả: Nguyen Van Phu, Dinh Van Hoang
Tạp chí: Communication in Physics; ISSN: 0868-3166; Năm: 2006
[4]
Optical bistability effect in DFB laser with two sections
Tác giả: Nguyen Van Phu, Dinh Van Hoang, Cao Long Van
Tạp chí: VNU Journal of Science Mathematics Physics. ; ISSN: 0866-8612; Năm: 2006
[5]
The role of some dynamical parameters in the operation of DFB laser with two sections
Tác giả: Nguyen Van Phu, Dinh Van Hoang
Tạp chí: Physics & Engineering in Evolution. Proceeding of the eighth German-Vietnamese seminar on Physics and Engineering, Erlange, Germany. ; ISSN: Physics & Engineering in Evolution; Năm: 2005
[6]
Ảnh hưởng của các thông số xung tín hiệu RZ lên xung phát trong hoạt động của DFB laser hai ngăn
Tác giả: Nguyen Van Phu, Dinh Van Hoang
Tạp chí: Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VI; ISSN: Nhà xuất bản KH&KT Hà Nội.; Năm: 2005
[7]
Optical bistability effect in stationary operation and non-resonance generation of a DFB laser with two sections.
Tác giả: Nguyen Van Phu, Dinh Van Hoang
Tạp chí: International Workshop on Photonics and Applications (IWPA04); ISSN: NXB ĐHQG Hà Nội.; Năm: 2005
[8]
The transformation of optical bistability effect and generated pulses in operation of a DFB laser with two secsions
Tác giả: Nguyen Van Phu, Dinh Van Hoang
Tạp chí: Communication in Physics; ISSN: 0868-3166; Năm: 2005
[9]
Interraction of Lorenttz-form input pulses in saturable absorber
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Communications in Physics; ISSN: ; Năm: 2005
[10]
Soliton study of Schrodinger equation by Hirota method
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Tạp chí: Communications in Physics; ISSN: ; Năm: 2005