page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Thách thức đối với các nhà thầu đối với các dự án công trình xanh
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng; ISSN: 2734-9268; Năm: 2020
[2]
ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ GIA CƯỜNG CỘT BTCT BẰNG TẤM SỢI COMPOSITE FRP THEO TIÊU CHUẨN ACI 440.2R-08
Tác giả: Trần Xuân Vinh, Trần Ngọc Long, Nguyễn Mạnh Hùng
Tạp chí: Tạp chí Kết cấu & công nghệ xây dựng; ISSN: 1859.3194; Năm: 2020
[3]
Nonlinear seismic soil-structure interaction analysis of nuclear reactor building considering the effect of earthquake frequency content
Tác giả: Van-Dong Nguyen, Dookie Kim & Duy-Duan Nguyen
Tạp chí: Structures; ISSN: 2352-0124; Năm: 2020
[4]
Reliability Assessment of Steel-Concrete Composite Beams considering Metal Corrosion Effects
Tác giả: Trong-Ha Nguyen & Duy-Duan Nguyen
Tạp chí: Advances in Civil Engineering; ISSN: 1687-8094; Năm: 2020
[5]
A calibration of the material model for FRC
Tác giả: Duc-Kien Thai, Duy-Liem Nguyen & Duy-Duan Nguyen
Tạp chí: Construction and Building Materials; ISSN: 0950-0618; Năm: 2020
[6]
Practical artificial neural network tool for predicting the axial compression capacity of circular concrete-filled steel tube columns with ultra-high-strength concrete
Tác giả: Viet-Linh Tran, Duc-Kien Thai & Duy-Duan Nguyen
Tạp chí: Thin-Walled Structures; ISSN: 0263-8231; Năm: 2020
[7]
Seismic Damage Analysis of Box Metro Tunnels Accounting for Aspect Ratio and Shear Failure
Tác giả: Duy-Duan Nguyen, Tae-Hyung Lee, Van-Quang Nguyen, Duhee Park
Tạp chí: Applied Sciences; ISSN: 2076-3417; Năm: 2019
[8]
Seismic Fragilities of Bridges and Transmission Towers Considering Recorded Ground Motions in South Korea
Tác giả: H-S Park, D-D Nguyen, and T-H Lee
Tạp chí: Journal of The Earthquake Engineering Society of Korea; ISSN: ; Năm: 2016
[9]
Collapse mechanism of cut-and-cover tunnels under seismic loading
Tác giả: D Park, T-H Lee, D-D Nguyen, J-S Park
Tạp chí: Japanese Geotechnical Society Special Publication; ISSN: 2188-8027; Năm: 2016