page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
A machine learning-based formulation for predicting shear capacity of squat flanged RC walls
Tác giả: Duy-Duan Nguyen, Viet-Linh Tran, Dong-Ho Ha, Van-Quang Nguyen, Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Structures; ISSN: 2352-0124; Năm: 2021
[2]
Identification of parameters in the crystal plasticity model for non-irradiated and irradiated A508 bainite steel
Tác giả: Can-Ngon Nguyen, Georges Cailletaud, Fabrice Barbe, Bernard Marini, Duy-Duan Nguyen
Tạp chí: Metallurgical Research & Technology; ISSN: 2271-3646; Năm: 2021
[3]
Efficiency of various structural modelling schemes on evaluating seismic performance and fragility of APR1400 containment building
Tác giả: Duy-Duan Nguyen, Bidhek Thusa, Hyosang Park, Samdani Azad, Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Nuclear Engineering and Technology; ISSN: 1738-5733; Năm: 2021
[4]
Seismic response of NPP structures considering the effects of lead rubber bearing
Tác giả: Duy-Duan Nguyen and Can-Ngon Nguyen
Tạp chí: Engineering, Technology & Applied Science Research; ISSN: 1792-8036; Năm: 2020
[5]
Influence of Squeezing Rate on Yield Stress and Viscosity of Fresh Mortar
Tác giả: V-T Phan & D-D Nguyen
Tạp chí: Engineering, Technology & Applied Science Research; ISSN: 1792-8036; Năm: 2020
[6]
Evaluation of loading capacity of corroded reinforced concrete beams using experiment and finite element method
Tác giả: Nguyen, T. H., Nghiem, M. H., & Nguyen, D. D
Tạp chí: Journal of Materials and Engineering Structures «JMES»; ISSN: 2170-127X; Năm: 2020
[7]
Efficient earthquake intensity measure for seismic vulnerability of integral abutment bridges
Tác giả: Duy-Duan Nguyen, Md Samdani Azad, Byung H. Choi, Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation; ISSN: 2287-6723; Năm: 2020
[8]
Seismic performance evaluation of responses of NPP structure considering different numerical modelings and frequency contents of earthquakes
Tác giả: Bidhek Thusa, Duy-Duan Nguyen & Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea; ISSN: 1229-3059; Năm: 2020
[9]
Đánh giá độ tin cậy của cột thép rỗng có xét đến ảnh hưởng của lực cắt
Tác giả: Ngoc-Long Tran, Trong-Ha Nguyen and Van-Phuc Phan
Tạp chí: Khoa học vật liệu và xây dựng; ISSN: 1757-899X; Năm: 2020
[10]
Nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công nghệ xây dựng xanh
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Tạp chí: Tạp chí bền vững; ISSN: 2071-1050; Năm: 2020