page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
A machine learning-based formulation for predicting shear capacity of squat flanged RC walls
Tác giả: Duy-Duan Nguyen, Viet-Linh Tran, Dong-Ho Ha, Van-Quang Nguyen, Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Structures; ISSN: 2352-0124; Năm: 2021
[2]
Identification of parameters in the crystal plasticity model for non-irradiated and irradiated A508 bainite steel
Tác giả: Can-Ngon Nguyen, Georges Cailletaud, Fabrice Barbe, Bernard Marini, Duy-Duan Nguyen
Tạp chí: Metallurgical Research & Technology; ISSN: 2271-3646; Năm: 2021
[3]
Efficiency of various structural modelling schemes on evaluating seismic performance and fragility of APR1400 containment building
Tác giả: Duy-Duan Nguyen, Bidhek Thusa, Hyosang Park, Samdani Azad, Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Nuclear Engineering and Technology; ISSN: 1738-5733; Năm: 2021
[4]
Influence of Squeezing Rate on Yield Stress and Viscosity of Fresh Mortar
Tác giả: V-T Phan & D-D Nguyen
Tạp chí: Engineering, Technology & Applied Science Research; ISSN: 1792-8036; Năm: 2020
[5]
Efficient earthquake intensity measure for seismic vulnerability of integral abutment bridges
Tác giả: Duy-Duan Nguyen, Md Samdani Azad, Byung H. Choi, Tae-Hyung Lee
Tạp chí: Journal of the Korean Society of Hazard Mitigation; ISSN: 2287-6723; Năm: 2020
[6]
Đánh giá độ tin cậy của cột thép rỗng có xét đến ảnh hưởng của lực cắt
Tác giả: Ngoc-Long Tran, Trong-Ha Nguyen and Van-Phuc Phan
Tạp chí: Khoa học vật liệu và xây dựng; ISSN: 1757-899X; Năm: 2020
[7]
Nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công nghệ xây dựng xanh
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Tạp chí: Tạp chí bền vững; ISSN: 2071-1050; Năm: 2020
[8]
Thách thức đối với các nhà thầu đối với các dự án công trình xanh
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Tạp chí: Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng; ISSN: 2734-9268; Năm: 2020
[9]
Nonlinear seismic soil-structure interaction analysis of nuclear reactor building considering the effect of earthquake frequency content
Tác giả: Van-Dong Nguyen, Dookie Kim & Duy-Duan Nguyen
Tạp chí: Structures; ISSN: 2352-0124; Năm: 2020
[10]
Reliability Assessment of Steel-Concrete Composite Beams considering Metal Corrosion Effects
Tác giả: Trong-Ha Nguyen & Duy-Duan Nguyen
Tạp chí: Advances in Civil Engineering; ISSN: 1687-8094; Năm: 2020