page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Rùa mai đốm và kế hoạch bảo tồn
Tác giả: Thomas Ziegler1, Tao Thien Nguyen2, An Vinh Ong3, Cuong The Pham4, Truong Quang Nguyen
Tạp chí: Tạp chí về tự nhiên và động vật học; ISSN: ISBN 978-3-931587-95-6; Năm: 2021
[2]
Chemical composition and antioxidant activity of the essential oil of Alseodaphne velutina Chev. from Viet Nam
Tác giả: Nguyen Tien Cuong, Pham Hong Ban, Mai Van Chung
Tạp chí: Natural Product Research ; ISSN: 1478-6427; Năm: 2020
[3]
Antioxidative response of Glycine max (L.) Merr. cv. Namdan to drought stress
Tác giả: Van-Chung Mai, Thi-Kim-Dung Le, Thi-Kim-Chi Nguyen
Tạp chí: Indian Journal of Agricultural Research; ISSN: 0976-058X; Năm: 2020
[4]
Kết quả nghiên cứu về lưỡng cư bò sát huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tác giả: Ông Vĩnh An, Hoàng Ngọc Thảo, Hoàng Xuân Quang, Nguyễn Thị Tuyết, Hồ Anh Tuấn
Tạp chí: Tạp chí trường đại học tổng hợp Kishinhop ( Nga) ; ISSN: 1814-3237, 1857-498X; Năm: 2020
[5]
Khả năng kháng vi sinh vật, g kháng ấu trùng muỗi, và thành phần hóa học của Tinh dầu chiết xuất từ 4 loài thuộc họ Sim Myrtaceae của Việt Nam
Tác giả: Nguyen Thi Giang An, Le Thi Huong, Prabodh Satyal, Thieu Anh Tai, Do Ngoc Dai, Nguyen Huy Hung, Nguyen Thi Bich Ngoc and William N. Setzer
Tạp chí: Thực vật; ISSN: 2223-7747; Năm: 2020
[6]
Thành phần hóa học và khả năng kháng vi sinh vật và kháng ấu trùng muỗi của tinh dầu thân rễ loài Zingiber zerumbet
Tác giả: Le T. Huong, Hoang V. Chinh, Nguyen T. G. An, Nguyen T. Viet, Nguyen H. Hung, Nguyen T. H. Thuong, Abdulatif O. Giwa-Ajeniya and Isiaka A. Ogunwande
Tạp chí: Tạp chí châu Âu về cây thuốc; ISSN: 2231-0894; Năm: 2019
[7]
Đa dạng thực vật bậc cao Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt
Tác giả: Nguyễn Anh Dũng, Trần Quốc Thành, Hoàng Xuân Trường, Nguyễn Viết Hùng, Phạm Hồng Ban, Nguyễn Công Thành, Đào Thị Minh Châu, Đỗ Ngọc Đài, Nguyễn Công Trường, Nguyễn Danh Hùng, Nguyễn Thành Chung
Tạp chí: NXB Nghệ An; ISSN: ; Năm: 2019
[8]
SInh lý học thực vật
Tác giả: Mai Văn Chung (CB), Nguyễn Quang Phổ, Nguyễn Đình San
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019
[9]
Soil preparation, running highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) plantation and biological properties of fruits. In: Modern fruit industry
Tác giả: Zydlik Z., Cieśliński S., Van Chung Mai, Kafkas N. E., Morkunas I.
Tạp chí: InTechopen, London, UK ; ISSN: ; Năm: 2019