page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Đa dạng thực vật bậc cao Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt
Tác giả: Nguyễn Anh Dũng, Trần Quốc Thành, Hoàng Xuân Trường, Nguyễn Viết Hùng, Phạm Hồng Ban, Nguyễn Công Thành, Đào Thị Minh Châu, Đỗ Ngọc Đài, Nguyễn Công Trường, Nguyễn Danh Hùng, Nguyễn Thành Chung
Tạp chí: NXB Nghệ An; ISSN: ; Năm: 2019
[2]
SInh lý học thực vật
Tác giả: Mai Văn Chung (CB), Nguyễn Quang Phổ, Nguyễn Đình San
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2019
[3]
Soil preparation, running highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) plantation and biological properties of fruits. In: Modern fruit industry
Tác giả: Zydlik Z., Cieśliński S., Van Chung Mai, Kafkas N. E., Morkunas I.
Tạp chí: InTechopen, London, UK ; ISSN: ; Năm: 2019