page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Khả năng kháng vi sinh vật, g kháng ấu trùng muỗi, và thành phần hóa học của Tinh dầu chiết xuất từ 4 loài thuộc họ Sim Myrtaceae của Việt Nam
Tác giả: Nguyen Thi Giang An, Le Thi Huong, Prabodh Satyal, Thieu Anh Tai, Do Ngoc Dai, Nguyen Huy Hung, Nguyen Thi Bich Ngoc and William N. Setzer
Tạp chí: Thực vật; ISSN: 2223-7747; Năm: 2020
[2]
Chemical composition and antioxidant activity of the essential oil of Alseodaphne velutina Chev. from Viet Nam
Tác giả: Nguyen Tien Cuong, Pham Hong Ban, Mai Van Chung
Tạp chí: Natural Product Research ; ISSN: 1478-6427; Năm: 2020
[3]
Antioxidative response of Glycine max (L.) Merr. cv. Namdan to drought stress
Tác giả: Van-Chung Mai, Thi-Kim-Dung Le, Thi-Kim-Chi Nguyen
Tạp chí: Indian Journal of Agricultural Research; ISSN: 0976-058X; Năm: 2020