page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Thu thập và nghiên cứu từ nghề nghiệp trong tiếng Việt
Tác giả: Hoàng Trọng Canh
Tạp chí: Ngôn ngữ & đời sống; ISSN: 0868 - 3409; Năm: 2020
[2]
Văn học thiếu nhi
Tác giả: Chu Thị Hà Thanh
Tạp chí: Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; ISSN: ; Năm: 2019
[3]
Hành động thông báo trong giao tiếp của người Nghệ Tĩnh
Tác giả: Trần Thị Ly Na
Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống; ISSN: ISSN 0868-3409; Năm: 2019
[4]
Các thành phần phụ trong tham thoại thông báo
Tác giả: Trần Thị Ly Na
Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ; ISSN: ISSN 0866-7519; Năm: 2019