page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Luật hành chính đáp ứng yêu cầu xã hội và bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Kỉ yếu hội thảo khoa học, Đào tạo cử nhân Luật đáp ứng nhu cầu xã hội; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
Cơ chế pháp lý về bảo vệ quyền con người của tù nhân ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trâm, Nguyễn Mai Ly
Tạp chí: Diễn đàn Luật Hiến pháp châu Á lần thứ 8; ISSN: ; Năm: 2019