page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Corporate criminal liability on environmental crimes in Vietnam
Tác giả: Thi Mai Dinh1*, Ngoc Thang Dinh2, Thi Phuong Quynh Bui2 and Anh Duc Nguyen3
Tạp chí: Ecological and Biological Well-Being of Flora and Fauna (EBWFF-2020); ISSN: 03014; Năm: 2020