page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Một vài ý kiến tăng cường năng lực giảng viên trong việc đào tạo cử nhân luật có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xã hội và thị trường lao động
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Tạp chí công thương; ISSN: 0866-7756; Năm: 2021
[2]
Các phương thức giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của Pháp luật Việt Nam
Tác giả: Lê Hồng Hạnh
Tạp chí: Tạp chí tòa án; ISSN: ; Năm: 2019
[3]
Một vài ý kiến đóng góp cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tạp chí: Tạp chí Thanh tra; ISSN: ; Năm: 2013