page loader

Sách, giáo trình

Sách, giáo trình
Tác giả
Năm xuất bản
 
[1] Cơ sở quản lí tài nguyên và môi trường
Tác giả: Trần Thị Tuyến, Nguyễn Thị Thúy Hà, Hoàng Thị Thủy, Hoàng Anh Thế, Lại Văn Mạnh, Đậu Khắc Tài
Xuất bản tại: Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: HOÀNG THỊ THỦY
[2] Giáo trình Tin học ứng dụng trong Hóa học
Tác giả: Nguyễn Xuân Dũng
Xuất bản tại: Đại học Vinh; Năm: 2020; Chủ biên: NGUYỄN XUÂN DŨNG
[3] Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non
Tác giả: Đặng Thị Lê Na, Đào Thị Điểm, Phạm Thị Hiền, Phan Vũ Quỳnh Nga
Xuất bản tại: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; Năm: 2020; Chủ biên: ĐẶNG THỊ LÊ NA
[4] Tin học ứng dụng trong hóa học
Tác giả: Nguyễn Xuân Dũng, Phan Thị Minh Huyền
Xuất bản tại: Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: PHAN THỊ MINH HUYỀN
[5] Giáo trình Lý thuyết chiều
Tác giả: Vũ Thị Hồng Thanh, Trần Anh Nghĩa
Xuất bản tại: NXB Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: TRẦN ANH NGHĨA
[6] Phân tích chính sách kinh tế xã hội
Tác giả: Trần Thị Hoàng Mai
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: TRẦN THỊ HOÀNG MAI
[7] Giáo trình toán học
Tác giả: Nguyễn Duy Bình, Nguyễn thanh Diệu, Nguyễn Ngọc Bích, Đinh Thanh Giang, Nguyễn Trung Hòa
Xuất bản tại: Nhà xuât bản đại học Vinh; Năm: 2020; Chủ biên: NGUYỄN DUY BÌNH
[8] Phân tích chính sách kinh tế xã hội
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
Xuất bản tại: NXB Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH
[9] Giáo trình Chương trình và lý luận dạy học Giáo dục công dân trung học phổ thông
Tác giả: Phạm Thị Bình - Hoàng Thị Nga
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Đại học Vinh; Năm: 2020; Chủ biên: PHẠM THỊ BÌNH
[10] Địa chí Kỳ Sơn
Tác giả: Trần Vũ tài, Nguyễn Quang Hồng, Nguyễn Thị Duyên, Phạm Tiến Đông, Mai Thị Thanh Nga, Bùi Minh Thuận, Võ Thị Hoài Thương, Đặng Như Thường
Xuất bản tại: Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật; Năm: 2020; Thành viên: MAI THỊ THANH NGA