page loader
Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 16/3/1986; Giới tính: Nữ
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm:
Đơn vị: Luật
Bộ môn: Luật hành chính Nhà nước
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ:
Email: nguyenhadhv86@gmail.com
19 Bài báo khoa học       4 Đề tài, dự án       6 Sách, giáo trình
Xem các ấn phẩm của tôi trên: