page loader
NGUYEN THI HA
Ngày sinh: 16/3/1986; Giới tính: Female
Học vị: Ph.D
Học hàm:
Đơn vị:
Bộ môn:
Chức danh: Lecturer
Chức vụ:
Email: nguyenhadhv86@gmail.com
19 Bài báo khoa học       4 Đề tài, dự án       6 Sách, giáo trình
See my publications on: