page loader

Sách, giáo trình

Sách, giáo trình
Tác giả
Năm xuất bản
 
[1] Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm: 2021; Chủ biên: NGUYỄN THỊ HÀ
[2] Giáo trình Cơ học lượng tử
Tác giả: Vũ Ngọc Sáu, Lê Văn Đoài và Nguyễn Văn Phú
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Đại học Vinh; Năm: 2020; Chủ biên: VŨ NGỌC SÁU
[3] Dịch vụ công, một số vấn đề lí luận, pháp lí và thực tiễn
Tác giả: Vũ Công Giao, Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Thị Minh Hà
Xuất bản tại: Nhà xuất bản tư pháp; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN THỊ HÀ
[4] Khiếu nại, khởi kiện và giải quyết tranh chấp hành chính
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Đại học Vinh; Năm: 2020; Chủ biên: NGUYỄN THỊ HÀ
[5] Lịch sử triết học
Tác giả: Trần Viết Quang, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Sang
Xuất bản tại: Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
[6] Giáo trình quy hoạch sử dụng đất
Tác giả: Nguyễn Nam Thành
Xuất bản tại: NXB Đại học Vinh; Năm: 2020; Chủ biên: NGUYỄN NAM THÀNH
[7] Giáo trình Điền Kinh 2
Tác giả: Nguyễn Quốc Đảng
Xuất bản tại: Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN QUỐC ĐẢNG
[8] Giáo trình Điền Kinh 2
Tác giả: Nguyễn Thị Lài
Xuất bản tại: Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN THỊ LÀI
[9] Liên kết phát triển du lịch liên tỉnh miền Trung Việt Nam: Lý luận và thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng, Thái Thị Kim Oanh, Nguyễn Thúy Thúy Vinh, Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Thủy, Trần Xuân Quang, Nguyễn Công Biên
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
[10] Giáo trình Điền kinh 2
Tác giả: Nguyễn Trí Lục, Nguyễn Quốc Đảng, Nguyễn Thị Lài
Xuất bản tại: NXB Đại học Vinh; Năm: 2020; Chủ biên: NGUYỄN TRÍ LỤC