page loader
Nguyễn Văn Phú
Ngày sinh: 10/3/1972; Giới tính: Nam
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm: PGS
Đơn vị: Thanh tra - Pháp chế
Bộ môn: Vật lý
Chức danh: Giảng viên cao cấp
Chức vụ: Trưởng Phòng
Email:
28 Bài báo khoa học       9 Đề tài, dự án      
Xem các ấn phẩm của tôi trên: