page loader

Sách, giáo trình

Sách, giáo trình
Tác giả
Năm xuất bản
 
[1] Địa chí Kỳ Sơn
Tác giả: Trần Vũ tài, Nguyễn Quang Hồng, Nguyễn Thị Duyên, Phạm Tiến Đông, Mai Thị Thanh Nga, Bùi Minh Thuận, Võ Thị Hoài Thương, Đặng Như Thường
Xuất bản tại: Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật; Năm: 2020; Thành viên: MAI THỊ THANH NGA
[2] Ký Việt Nam đương đại
Tác giả: Đinh Trí Dũng, Hà Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Cao Anh Tú, Phạm Thùy Vinh
Xuất bản tại: Nxb Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH
[3] Cơ sở Quản lí tài nguyên và môi trường
Tác giả: Tran ThiTuyen, Nguyen Thi Thuy Ha, Hoàng Thị Thủy, Đậu hắc Tài, Hoàng Anh Thế, Lại Văn Mạnh
Xuất bản tại: Đại học Vinh; Năm: 2020; Chủ biên: TRẦN THỊ TUYẾN
[4] Kinh tế phát triển nâng cao
Tác giả: Trần Thị Hoàng Mai
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: TRẦN THỊ HOÀNG MAI
[5] Địa chí huyện Con Cuông
Tác giả: Võ Thị Hoài Thương
Xuất bản tại: NXB Chính trị quốc gia sự thật; Năm: 2020; Thành viên: VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG
[6] Địa chí huyện Kỳ Sơn
Tác giả: Võ Thị Hoài Thương
Xuất bản tại: NXB Chính trị quốc gia sự thật; Năm: 2020; Thành viên: VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG
[7] Tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trong dạy học Lịch sử - Địa lí lớp 6 (phân môn Lịch sử)
Tác giả: Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Tuấn, Đặng Như Thường, Tôn Nữ Hải Yến
Xuất bản tại: Tài liệu nội bộ; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN THỊ DUYÊN
[8] Địa chí Kỳ Sơn
Tác giả: Nguyễn Thị Duyên và các tác giả
Xuất bản tại: Chính trị Quốc Gia ; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN THỊ DUYÊN
[9] Kinh tế vĩ mô nâng cao
Tác giả: Lê Quốc Hội, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Minh Phượng, Nguyễn Thị Bích Liên
Xuất bản tại: Đại học Vinh; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN HOÀI NAM
[10] Địa chí huyện Con Cuông
Tác giả: Trần Văn Thức (chủ biên), Đào Khang, Nguyễn Thị Trang Thanh và nnk
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật; Năm: 2020; Thành viên: NGUYỄN THỊ TRANG THANH