page loader

Đề tài, dự án

Tên đề tài
Tác giả
 
[1] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức chuyên đề lịch sử đảng cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 09/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019-20-TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: CHU THỊ TRINH
[2] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kỹ thuật thi công theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 01/07/2019 đến tháng: 30/07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019 - 37TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Chủ trì: VŨ XUÂN HÙNG
[3] NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 3 THEO TIẾP CẬN CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 7/2020. Đơn vị tài trợ: Trường ĐH Vinh; Mã số: T2019-24TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường ĐH Vinh
Thành viên: NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH
[4] Nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức thể thao tổng hợp theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại Học Vinh; Mã số: T2019-22TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại Học Vinh
Thành viên: LÊ MINH HẢI
[5] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Công tác xã hội 3 theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019-14TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: TRẦN THỊ KHÁNH DUNG
[6] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng vạy và đánh giá khối kiến thức CTXH 4 theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019-15TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Chủ trì: TRẦN THỊ KHÁNH DUNG
[7] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức công tác xã hội 3 theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Đại học Vinh; Mã số: T12019-14TĐ; Đơn vị chủ trì: Đại học Vinh
Thành viên: NGUYỄN THỊ HOÀI AN
[8] Nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức công tác xã hội 5 theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Đại học Vinh; Mã số: T2019-16TĐ; Đơn vị chủ trì: Đại học Vinh
Thành viên: NGUYỄN THỊ HOÀI AN
[9] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức chuyên ngành Kế toán 3 theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019-27TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: NGUYỄN ANH TÚ
[10] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Triết học theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019-18TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: PHAN HUY CHÍNH