page loader

Đề tài, dự án

Tên đề tài
Tác giả
 
[1] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá khối kiến thức Tài chính tiếp cận CDIO
Từ tháng: 19/07/2019 đến tháng: 19/07/2020. Đơn vị tài trợ: Đại học vinh; Mã số: T2019-73TĐ; Đơn vị chủ trì: Đại học Vinh
Chủ trì: HOÀNG THỊ VIỆT
[2] NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC HỌC PHẦN KHỐI KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ TIẾP CẬN CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Đại học Vinh; Mã số: T2019-74 TĐ; Đơn vị chủ trì: Đại học Vinh
Thành viên: BÀNH THỊ THẢO
[3] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Công nghệ chế biến thực phẩm theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: ĐH Vinh; Mã số: T2019_11 TD; Đơn vị chủ trì: ĐH Vinh
Chủ trì: TRẦN PHƯƠNG CHI
[4] Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy đánh giá khối kiến thức hóa phân tích theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 01/2019 đến tháng: 06/2020. Đơn vị tài trợ: Đại học Vinh; Mã số: T2019-59TĐ; Đơn vị chủ trì: Đại học Vinh
Thành viên: TRƯƠNG THỊ BÌNH GIANG
[5] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Hóa phân tích theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 06/2020. Đơn vị tài trợ: Đại học Vinh; Mã số: T2019 - 59TĐ; Đơn vị chủ trì: Đại học Vinh
Chủ trì: ĐINH THỊ TRƯỜNG GIANG
[6] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Lý thuyết điều khiển tự động theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019-28TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Chủ trì: HỒ SỸ PHƯƠNG
[7] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kỹ thuật điều khiển & Robotic theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019-30TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: HỒ SỸ PHƯƠNG
[8] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Hệ thống đo lường và điều khiển trong công nghiệp theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019-29TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: HỒ SỸ PHƯƠNG
[9] NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ KHỐI KIẾN THỨC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ THEO TIẾP CẬN CDIO
Từ tháng: 01/07/2019 đến tháng: 31/07/2020. Đơn vị tài trợ: Đại học Vinh; Mã số: T2019-39TĐ; Đơn vị chủ trì: Đại học Vinh
Thành viên: NGUYỄN THỊ THU HIỀN
[10] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức kinh tế ngành theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019 - 32TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Chủ trì: NGUYỄN THỊ THUÝ VINH