page loader

Đề tài, dự án

Tên đề tài
Tác giả
 
[1] Phát triển du lịch liên tỉnh miền Trung Việt Nam theo chuỗi giá trị
Từ tháng: 01/2018 đến tháng: 12/2019. Đơn vị tài trợ: Bộ giáo dục và Đào tạo; Mã số: B2018-TDV-03NNS; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
[2] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức chuyên ngành Giáo dục mầm non 2 theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 09/2019 đến tháng: 05/2020. Đơn vị tài trợ: Đại học Vinh; Mã số: T2019 - TD23; Đơn vị chủ trì: Đại học Vinh
Thành viên: NGUYỄN THỊ THU HẠNH
[3] NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH GDMN 2 TIẾP CẬN CDIO
Từ tháng: 09/2019 đến tháng: 06/2020. Đơn vị tài trợ: Trường ĐH Vinh; Mã số: T2018 - TĐ23; Đơn vị chủ trì: Trường ĐH Vinh
Thành viên: TRẦN THỊ THUÝ NGA
[4] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức kỹ năng ngành Luật kinh tế theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T 2019-42TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: PHAN NỮ HIỀN OANH
[5] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá khối kiến thức, kĩ năng ngành QLGD 1 theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 05/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường ĐH Vinh; Mã số: T2019-50TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường ĐH Vinh
Thành viên: CHẾ THỊ HẢI LINH
[6] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá khối kiến thức, kĩ năng ngành QLGD 2 theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 05/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường ĐH Vinh; Mã số: T2019-51TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường ĐH Vinh
Thành viên: CHẾ THỊ HẢI LINH
[7] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá khối kiến thức văn học Việt Nam theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019 -64-TĐ ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Chủ trì: LÊ THANH NGA
[8] Nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá khối kiến thức chuyên ngành GDMN3 tiếp cận CDIO
Từ tháng: 09/2019 đến tháng: 06/2020. Đơn vị tài trợ: Đại học Vinh; Mã số: T2009-24TD; Đơn vị chủ trì: Khoa Giáo dục
Thành viên: TRẦN THỊ THUÝ NGA
[9] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Sư phạm Lịch sử 2 theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: Y2019-61TD; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Chủ trì: ĐẬU ĐỨC ANH
[10] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Sư phạm Lịch sử 3 thoe tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019-62TD; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: ĐẬU ĐỨC ANH