page loader

Đề tài, dự án

Tên đề tài
Tác giả
 
[1] Analysis of seismic and fault characteristics for strengthening capacity for earthquake response of nuclear power plants and development of source technology for improving seismic performance
Từ tháng: 01/2017 đến tháng: 12/2022. Đơn vị tài trợ: KETEP and MOTIE (Korea); Mã số: 20171510101960; Đơn vị chủ trì: Konkuk University
Thành viên: NGUYỄN DUY DUẨN
[2] Efficiency of Various Structural Modeling Schemes on Evaluating Dynamic Response of Nuclear Power Plant Structures
Từ tháng: 05/2020 đến tháng: 04/2021. Đơn vị tài trợ: Konkuk University; Mã số: KU2020Postdoc; Đơn vị chủ trì: Konkuk University
Thành viên: NGUYỄN DUY DUẨN
[3] Nghiên cứu trách nhiệm giải trình của trường đại học công lập trong bối cảnh tự chủ đại học
Từ tháng: 01/2019 đến tháng: 01/2021. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: B2008-TDV-06NNS; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: NGUYỄN THỊ NHÂN
[4] NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KHỐI KIẾN THỨC NHÓM CHUYÊN ĐỀ 2 THEO TIẾP CẬN CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Đại học Vinh; Mã số: T2019-6-TĐ; Đơn vị chủ trì: Đại học Vinh
Thành viên: PHẠM HOÀNG NAM
[5] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Hệ thống điện theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Đại học Vinh; Mã số: T2019-4TĐ; Đơn vị chủ trì: Đại học Vinh
Chủ trì: PHẠM HOÀNG NAM
[6] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức địa kĩ thuật theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ; Mã số: T2019-35TĐ; Đơn vị chủ trì: KHOA XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Thành viên: PHAN XUÂN THỤC
[7] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kĩ thuật thi công theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ; Mã số: T2019-37TĐ; Đơn vị chủ trì: KHOA XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Thành viên: PHAN XUÂN THỤC
[8] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Kiến thức về tài nguyên du lịch theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 01/2019 đến tháng: 12/2019. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019 – 75/TĐ ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: BÙI VĂN HÀO
[9] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Mạng máy tính và an toàn thông tin theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 8/2019 đến tháng: 8/2020. Đơn vị tài trợ: Trường đại học Vinh; Mã số: T2019-13TĐ; Đơn vị chủ trì: Nghành Công nghệ thông tin viện Kỹ thuật công nghệ
Thành viên: LÊ QUỐC ANH
[10] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Đại số và lý thuyết số theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019-70-TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP