page loader

Đề tài, dự án

Tên đề tài
Tác giả
 
[1] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức kế hoạch đầu tư theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019-33TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: NGUYỄN THỊ THUÝ VINH
[2] NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ KHỐI KIẾN THỨC ĐỊA KỸ THUẬT THEO TIẾP CẬN CDIO
Từ tháng: 01/07/2019 đến tháng: 31/07/2020. Đơn vị tài trợ: Đại học Vinh; Mã số: T2019 - 35TĐ; Đơn vị chủ trì: Đại học Vinh
Thành viên: VÕ TRỌNG CƯỜNG
[3] NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ KHỐI KIẾN THỨC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THEO TIẾP CẬN CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019 - 33TĐ; Đơn vị chủ trì: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Vinh
Chủ trì: NGUYỄN THẾ LÂN
[4] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Điện - Quang theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019-71TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Chủ trì: LÊ VĂN ĐOÀI
[5] Điều khiển phi tuyến kerr của khí nguyên tử Rb dựa trên hiệu ứng trong suốt cảm ứng điện từ, định hướng ứng dụng trong quang học phi tuyến ngưỡng thấp
Từ tháng: 04/2018 đến tháng: 04/2020. Đơn vị tài trợ: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Mã số: B2018-HHT-04; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Hà Tĩnh
Thành viên: LÊ VĂN ĐOÀI
[6] Development of high-reliability seismic monitoring system for precise analysis of high-frequency earthquake motion in nuclear power plants
Từ tháng: 01/2017 đến tháng: 04/2020. Đơn vị tài trợ: KETEP and MOTIE (Korea); Mã số: 20171510101860; Đơn vị chủ trì: Konkuk University
Thành viên: NGUYỄN DUY DUẨN
[7] Development of performance-based seismic design technologies for advancement in design codes for port structures
Từ tháng: 01/2017 đến tháng: 12/2020. Đơn vị tài trợ: Ministry of Oceans and Fisheries, Korea; Mã số: S201901S00161; Đơn vị chủ trì: Konkuk University
Thành viên: NGUYỄN DUY DUẨN
[8] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Điện -Quang theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học VInh; Mã số: T2019-71TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học VInh
Thành viên: BÙI ĐÌNH THUẬN
[9] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Điện - Quang theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019-71TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: LÊ CẢNH TRUNG
[10] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Biên dịch tiếp cận CDIO
Từ tháng: 01/2019 đến tháng: 12/2019. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019 - 49TĐ; Đơn vị chủ trì: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Thành viên: NGUYỄN HỮU QUYẾT