page loader

Đề tài, dự án

Tên đề tài
Tác giả
 
[1] Lý thuyết số mũ Lyapunov và ứng dụng
Từ tháng: 06/2012 đến tháng: 06/2014. Đơn vị tài trợ: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Mã số: 101.02-2011.4; Đơn vị chủ trì: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Thành viên: NGUYỄN THỊ THẾ
[2] Nâng cao chất lượng giảng dạy môn điền kinh
Từ tháng: 1/2014 đến tháng: 12/2014. Đơn vị tài trợ: trường đại học vinh; Mã số: T2014-52; Đơn vị chủ trì: khoa thể dục trường Đại học vinh
Chủ trì: NGUYỄN QUỐC ĐẢNG
[3] Phân lập một số chủng vi khuẩn có khả năng khử kim loại nặng trong nước thải ở thành phố Vinh - Nghệ An.
Từ tháng: 01/2013 đến tháng: 12/2013. Đơn vị tài trợ: Đại học Vinh; Mã số: T2013-62; Đơn vị chủ trì: Khoa Sinh học
Thành viên: ĐINH THỊ KIM HẢO
[4] Khảo sát quỹ đạo ứng suất chính trong dầm đơn giản chịu uốn
Từ tháng: 01/2006 đến tháng: 12/2006. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vihh; Mã số: T2006 - 14 - 02; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Chủ trì: THÁI ĐỨC KIÊN
[5] Nghiên cứu sự ảnh hưởng của cốt đai đến khả năng chịu nén của cột bê tông cốt thép
Từ tháng: 01/2009 đến tháng: 12/2009. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2010-50; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Chủ trì: THÁI ĐỨC KIÊN
[6] Nghiên cứu sự phát triển cường độ bê tông trong vòng 28 ngày
Từ tháng: 09/2010 đến tháng: 09/2011. Đơn vị tài trợ: Dự án Giáo dục Đại học 2; Mã số: EEC 8.2; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Chủ trì: THÁI ĐỨC KIÊN
[7] Phát triển nguồn nhân lực cho chương trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Từ tháng: 09/2011 đến tháng: 02/2015. Đơn vị tài trợ: Korean Human Resources Development programe; Mã số: 20124030200050; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc
Thành viên: THÁI ĐỨC KIÊN
[8] Công nghệ mỏng hóa cho hệ thống hạ tầng nhằm giảm tác động của tải trọng gió và áp suất thủy lực
Từ tháng: 09/2011 đến tháng: 02/2015. Đơn vị tài trợ: Engineering Research Center, Korean Ministry of Ed; Mã số: 2011-0030040; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc
Thành viên: THÁI ĐỨC KIÊN
[9] Bảo vệ sự phá hoại cho kết cấu hạ tầng
Từ tháng: 01/2013 đến tháng: 02/2015. Đơn vị tài trợ: BrainKorea21PLUS, Korean Ministry of Education; Mã số: 22A20130012002; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc
Thành viên: THÁI ĐỨC KIÊN
[10] Semantics of Directive Utterances
Từ tháng: 01/2007 đến tháng: 01/2007. Đơn vị tài trợ: Vietnam Ministry of Education and Training; Mã số: ; Đơn vị chủ trì:
Chủ trì: LÊ ĐÌNH TƯỜNG