page loader

Đề tài, dự án

Tên đề tài
Tác giả
 
[1] Môđun compăc tuyến tính và Đồng điều địa phương
Từ tháng: 12/2011 đến tháng: 12/2013. Đơn vị tài trợ: Quỹ NAFOSTED; Mã số: KHTN-2011; Đơn vị chủ trì: Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh
Thành viên: ĐINH ĐỨC TÀI
[2] Nghiên cứu sự hình thành và lan truyền soliton trong môi trường phi tuyến
Từ tháng: 2006 đến tháng: 2007. Đơn vị tài trợ: Bộ giáo dục và đào tạo; Mã số: B2006-27-3; Đơn vị chủ trì: Bộ giáo dục và đào tạo
Chủ trì: ĐINH XUÂN KHOA
[3] Nghiên cứu sự lan truyền xung và tìm các lời giải soliton ổn định trong môi trường phi tuyến
Từ tháng: 2006 đến tháng: 2008. Đơn vị tài trợ: Đề tài cấp Nhà nước; Mã số: 4 054 06; Đơn vị chủ trì: Đề tài cấp Nhà nước
Chủ trì: ĐINH XUÂN KHOA
[4] Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ làm lạnh nguyên tử bằng laser
Từ tháng: 2009 đến tháng: 2010. Đơn vị tài trợ: Chương trình hợp tác Nghị định thư với Cộng hòa hò; Mã số: 03/2009/ HĐ-NĐT; Đơn vị chủ trì: Chương trình hợp tác Nghị định thư với Cộng hòa hò
Chủ trì: ĐINH XUÂN KHOA
[5] thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng. Chủ trì thực hiện chuyên đề 2.1b: Đặc điểm kinh tế-xã hội của khu vực Bắc miền Trung (các tỉnh từ
Từ tháng: 01/4/2014 đến tháng: 30/5/2014. Đơn vị tài trợ: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Mã số: BĐKH-18/11-15; Đơn vị chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường-Đại học Huế
Thành viên: ĐÀO KHANG
[6] Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng. Chủ teeif thực hiện chuyên đề 2.1a: Đặc điểm tự nhiên v
Từ tháng: 01-4-2014 đến tháng: 30-5-2014. Đơn vị tài trợ: Bộ Tài nguyên-Môi trường; Mã số: Mã số BĐKH-18/11-15; Đơn vị chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế
Thành viên: ĐÀO KHANG
[7] Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất khẩu thủy sản ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 – 2015
Từ tháng: 01/2012 đến tháng: 12/2012. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2012 – 26; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Chủ trì: TRẦN THỊ HOÀNG MAI
[8] Báo chí giám sát, phản biện xã hội
Từ tháng: 02/2014 đến tháng: 09/2015. Đơn vị tài trợ: NAFOSTED; Mã số: VIII2.4-2012.03; Đơn vị chủ trì: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
Thành viên: HỒ BẤT KHUẤT