page loader

Đề tài, dự án

Tên đề tài
Tác giả
 
[1] An analysis of discourse: A cognitive linguistics perspective
Từ tháng: 01/2008 đến tháng: 12/2008. Đơn vị tài trợ: Vinh University; Mã số: ; Đơn vị chủ trì:
Chủ trì: LÊ ĐÌNH TƯỜNG
[2] Potential in utterances
Từ tháng: 01/2004 đến tháng: 12/2004. Đơn vị tài trợ: Vinh University; Mã số: ; Đơn vị chủ trì:
Chủ trì: LÊ ĐÌNH TƯỜNG
[3] Đánh giá chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với một số dự án đặc thù trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Từ tháng: 12/2012 đến tháng: 06/2014. Đơn vị tài trợ: UBND tỉnh Nghệ An; Mã số: ; Đơn vị chủ trì:
Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG
[4] Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Từ tháng: 01/2013 đến tháng: 12/2013. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: ; Đơn vị chủ trì:
Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG
[5] Nghiên cứu phân lập một số chủng vi khuẩn lam có khả năng cố định đạm để cung cấp nguyên liệu cho sản xuất phân bón sinh học tại Nghệ An
Từ tháng: 01/2013 đến tháng: 12/2014. Đơn vị tài trợ: Tỉnh Nghệ An; Mã số: ; Đơn vị chủ trì:
Thành viên: MAI VĂN CHUNG
[6] Nghiên cứu các loài lưỡng cư quý hiếm và có giá trị kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ, Việt Nam
Từ tháng: 01/2013 đến tháng: 10/2015. Đơn vị tài trợ: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Mã số: B2013-27-07; Đơn vị chủ trì: Trường Đại hoc Vinh
Thành viên: HOÀNG NGỌC THẢO
[7] Các quá trình động học phát xạ của laser màu
Từ tháng: 1996 đến tháng: 1998. Đơn vị tài trợ: Chương trình nghiên cứu cơ bản Nhà nước; Mã số: ; Đơn vị chủ trì: Chương trình nghiên cứu cơ bản Nhà nước
Chủ trì: ĐINH XUÂN KHOA
[8] Ảnh hưởng của nhiễu lên các đặc tính của laser
Từ tháng: 1999 đến tháng: 2001. Đơn vị tài trợ: Bộ giáo dục và đào tạo; Mã số: B99-42-33; Đơn vị chủ trì: Bộ giáo dục và đào tạo
Chủ trì: ĐINH XUÂN KHOA
[9] Một số lớp môđun, nửa môđun và ứng dụng đặc trưng vành, nửa vành
Từ tháng: 1/2010 đến tháng: 12/2012. Đơn vị tài trợ: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Mã số: ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: ĐINH ĐỨC TÀI
[10] Khảo sát thực trạng giảng dạy kỹ thuật công nghiệp ở các tỉnh Bắc miền Trung và giải pháp đào tạo giáo viên
Từ tháng: 2002 đến tháng: 2003. Đơn vị tài trợ: Bộ giáo dục và đào tạo; Mã số: B2002-42-35; Đơn vị chủ trì: Bộ giáo dục và đào tạo
Chủ trì: ĐINH XUÂN KHOA