page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Nhận thức của sinh viên Lào đối với chất lượng dịch vụ giáo dục tại một cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn ở miền Trung Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Như An
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Quốc tế; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
Một số biện pháp hình thành và phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua việc dạy học Hóa học ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hiền, Đỗ Trí Dương
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[3]
Một số biện pháp hình thành và phát triển năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học Hóa học ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hiền, Đỗ Trí Dương
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[4]
Một số biện pháp hình thành và phát triển năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học Hóa học ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hiền, Đỗ Trí Dương
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[5]
Đào tạo và phát triển giáo viên ở Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thái Sơn
Tạp chí: Tạp chí quốc tế về những đổi mới gần đây trong nghiên cứu học thuật; ISSN: O-ISSN: 2635-3040 P-ISSN: 2659-1561 ; Năm: 2020
[6]
Sử dụng Rubric trong đánh giá hoạt động đọc của học sinh ở trường Trung học phổ thông
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-341-8; Năm: 2019
[7]
Nâng cao chất lượng giảng dạy cho giảng viên- Giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn
Tác giả: Phạm Thị Oanh
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học; ISSN: ; Năm: 2019