page loader

Sách, giáo trình

Sách, giáo trình
Tác giả
Năm xuất bản
 
[1] Giáo trình tin học cơ sở (phục vụ cho các ngành đào tạo từ xa Đại học Vinh)
Tác giả: Trương Trọng Cần, Lê Văn Tấn
Xuất bản tại: Đại học Vinh; Năm: 2012; Chủ biên: LÊ VĂN TẤN
[2] Giải phẫu - Sinh lí trẻ em
Tác giả: Trần Đình Quang
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Năm: 2011; Chủ biên: TRẦN ĐÌNH QUANG
[3] Cơ sở quang học phi tuyến
Tác giả: Cao Long Vân, Đinh Xuân Khoa, M. Trippenbach
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Giáo dục; Năm: 2010; Thành viên: ĐINH XUÂN KHOA
[4] Dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học
Tác giả: Chu Thị Thủy An (Chủ biên), Chu Thị Hà Thanh
Xuất bản tại: Giáo dục Việt Nam; Năm: 2010; Thành viên: CHU THỊ HÀ THANH
[5] Lôgic học
Tác giả: Nguyễn Lương Bằng
Xuất bản tại: Nghệ An; Năm: 2009; Chủ biên: NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
[6] Ếch nhái, Bò sát ở khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống.
Tác giả: Hoàng Xuân Quang, Hoàng Ngọc Thảo, Andrew Grieser Johns, Cao Tiến Trung, Hồ Anh Tuấn, Chu Văn Dũng.
Xuất bản tại: Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội; Năm: 2008; Thành viên: HỒ ANH TUẤN
[7] Nhập môn thông tin quang sợi
Tác giả: Đinh Xuân Khoa, Hồ Quang Quý
Xuất bản tại: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm: 2007; Chủ biên: ĐINH XUÂN KHOA
[8] Toán cho Vật lý
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Xuất bản tại: Giáo trình Trường Đại học Sư phạm Vinh; Năm: 1997; Chủ biên: ĐINH XUÂN KHOA
[9] Vật lý thống kê
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Xuất bản tại: Giáo trình Trường Đại học Sư phạm Vinh; Năm: 1997; Chủ biên: ĐINH XUÂN KHOA
[10] Quang phổ học
Tác giả: Đinh Xuân Khoa
Xuất bản tại: Giáo trình Trường Đại học Sư phạm Vinh; Năm: 1997; Chủ biên: ĐINH XUÂN KHOA