page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Ảnh hưởng của các đặc tính hóa học của đất đến năng suất cam: Một nghiên cứu điển hình ở tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tác giả: Vo Thi Thu Ha
Tạp chí: Tạp chí Sinh thái học Ấn Độ; ISSN: 47(3): 607-613; Năm: 2020