page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Analysis of oleoresin extracted from ginger rhizomers in north central of Vietnam by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-EIS-MS)
Tác giả: Le T. M. Chau, Nguyen T. M. Tu, Tran D. Thang, Le T. Tam
Tạp chí: Journal of Analytical Sciences, No 4, Vol 23, pp 345-351, 2018.; ISSN: ; Năm: 2018