page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Giáo trình Toán Cao cấp
Tác giả: Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Diệu, Đinh Thanh Giang, Nguyễn Trung Hòa
Tạp chí: NXB Trường Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
QUẢN LÍ XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG
Tác giả: Nguyễn Thị Nhân
Tạp chí: Trường Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[3]
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Nhân
Tạp chí: Trường Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[4]
Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đào tạo đến mức độ hài lòng và gắn kết của sinh viên Trường Đại học Vinh
Tác giả: Trần Quang Bách
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2020
[5]
Thực trạng nuôi trồng thủy sản mặn lợ tỉnh Quảng Bình và giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi trồng.
Tác giả: Hoàng Phan Hải Yến
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Vinh; ISSN: 1859-2228; Năm: 2020
[6]
PARAMETRIC RESONANCE OF ACOUSTIC AND OPTICAL PHONONS IN A DOPED SEMICONDUCTOR SUPERLATTICE IN THE PRESENCE OF A LASER FIELD
Tác giả: Nguyen Tien Dung
Tạp chí: Trường đại học Vinh; ISSN: 1859 – 2228; Năm: 2020
[7]
Xác định hàm lượng vitamin D2 từ một số loài nấm lớn ở Việt Nam bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng (UHPLC)
Tác giả: Hoàng Văn Trung, Nguyễn Văn Quốc, Hồ Xuân Thủy
Tạp chí: Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh; ISSN: ISSN 1859-2228; Năm: 2020
[8]
Giáo trình Ngôn ngữ học đối chiếu
Tác giả: Lê Đình Tường _ Trần Bá Tiến
Tạp chí: Trường Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[9]
Một số vận động và biến đổi của nhà nước và pháp luật đương đại
Tác giả: Nguyễn Văn Đại
Tạp chí: Trường Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[10]
Tư duy đào tạo cử nhân luật: Thực trạng và tiếp tục đổi mới
Tác giả: Nguyễn Văn Đại
Tạp chí: Trường Đại học Vinh; ISSN: ISSN; Năm: 2020