page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Giáo trình Điền kinh 2
Tác giả: Nguyễn Trí Lục, Nguyễn Quốc Đảng, Nguyễn Thị Lài
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
Đổi mới công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hiền, Phạm Lê Cường
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[3]
Vị thế môn công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông 2018
Tác giả: Nguyễn Thị Việt, Phạm Thị Hương, Phạm Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[4]
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM SINH HỌC ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI THÔNG QUA MÔ HÌNH TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Tác giả: Trần Thị Gái, Nguyễn Thanh Mỹ
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[5]
Một số biện pháp hình thành và phát triển năng lực thực hành thí nghiệm cho học sinh thông qua việc dạy học Hóa học ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hiền, Đỗ Trí Dương
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[6]
Một số biện pháp hình thành và phát triển năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học Hóa học ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hiền, Đỗ Trí Dương
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[7]
Một số biện pháp hình thành và phát triển năng lực thực hành cho học sinh trong dạy học Hóa học ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hiền, Đỗ Trí Dương
Tạp chí: Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-526-9; Năm: 2020
[8]
Tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản nghị luận ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Tác giả: Lưu Thị Trường Giang
Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Vinh; ISSN: ISBN 978-604-923-506-1; Năm: 2019
[9]
Sử dụng Rubric trong đánh giá hoạt động đọc của học sinh ở trường Trung học phổ thông
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-341-8; Năm: 2019