page loader
Đinh Ngọc Thắng
Ngày sinh: 20/7/1971; Giới tính: Nam
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm:
Đơn vị: Khoa Luật học
Bộ môn: Luật học
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường thuộc
Email:
10 Bài báo khoa học       1 Đề tài, dự án       10 Sách, giáo trình
Xem các ấn phẩm của tôi trên: