page loader
Trần Ngọc Long
Ngày sinh: 20/10/1977; Giới tính: Nam
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm: PGS
Đơn vị: Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bộ môn: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Chức danh: Giảng viên cao cấp
Chức vụ: Trưởng khoa
Email:
20 Bài báo khoa học       1 Sách, giáo trình
Xem các ấn phẩm của tôi trên: