page loader
Cao Thanh Sơn
Ngày sinh: 9/8/1978; Giới tính: Nam
Học vị: Tiến sĩ
Học hàm:
Đơn vị: Hệ thống và Mạng máy tính
Bộ môn: Hệ thống và Mạng máy tính
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: sonct@vinhuni.edu.vn
11 Bài báo khoa học       4 Đề tài, dự án       1 Sách, giáo trình
Xem các ấn phẩm của tôi trên: