page loader

Đề tài, dự án

Tên đề tài
Tác giả
 
[1] Analysis of seismic and fault characteristics for strengthening capacity for earthquake response of nuclear power plants and development of source technology for improving seismic performance
Từ tháng: 01/2017 đến tháng: 12/2022. Đơn vị tài trợ: KETEP and MOTIE (Korea); Mã số: 20171510101960; Đơn vị chủ trì: Konkuk University
Thành viên: NGUYỄN DUY DUẨN
[2] Efficiency of Various Structural Modeling Schemes on Evaluating Dynamic Response of Nuclear Power Plant Structures
Từ tháng: 05/2020 đến tháng: 04/2021. Đơn vị tài trợ: Konkuk University; Mã số: KU2020Postdoc; Đơn vị chủ trì: Konkuk University
Thành viên: NGUYỄN DUY DUẨN
[3] Nghiên cứu trách nhiệm giải trình của trường đại học công lập trong bối cảnh tự chủ đại học
Từ tháng: 01/2019 đến tháng: 01/2021. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: B2008-TDV-06NNS; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: NGUYỄN THỊ NHÂN
[4] Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ tin cậy và thời hạn sử dụng kết cấu nhà thép trong môi trường các khu công nghiệp nhiều hóa chất sulfur dioxide và chloride
Từ tháng: 01/2020 đến tháng: 12/2021. Đơn vị tài trợ: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Mã số: B2020-TDV-05; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: NGUYỄN DUY DUẨN
[5] Phát triển chương trình, giáo trình đào tạo cử nhân sư phạm ngành Ngữ văn chất lượng cao phục vụ đào tạo giáo viên THCS
Từ tháng: 01/2018 đến tháng: 12/2020. Đơn vị tài trợ: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Mã số: ETEP2017- HD 24.5; Đơn vị chủ trì: Đại học Vinh
Thành viên: NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH
[6] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức Địa lí tự nhiên theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019 -56 TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Chủ trì: PHẠM VŨ CHUNG
[7] Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức luật kinh tế - quốc tế theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 06/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: 40; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: NGUYỄN VĂN DŨNG
[8] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức sư phạm Lịch sử 3 theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019 - 62TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: TRẦN VŨ TÀI
[9] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức sư phạm Lịch sử 2 theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Vinh; Mã số: T2019 - 61TĐ; Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Vinh
Thành viên: TRẦN VŨ TÀI
[10] Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh gia khối kiến thức Sinh lý - Tế bào theo tiếp cận CDIO
Từ tháng: 07/2019 đến tháng: 07/2020. Đơn vị tài trợ: Trường đại học Vinh ; Mã số: TD2019-66 TD; Đơn vị chủ trì: Trường đại học Vinh
Thành viên: NGUYỄN THỊ GIANG AN