page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
The Impact of Earnings Quality on Firm Value: The Case of Vietnam
Tác giả: Hung Ngoc DANG, Thi Thu Cuc NGUYEN, Dung Manh TRAN
Tạp chí: Tạp chí Tài chính, Kinh tế và Kinh doanh Châu Á; ISSN: 2288-4645; Năm: 2020
[2]
Quyết định ảnh hưởng đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính: trường hợp của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam
Tác giả: Phạm THị Thúy Hằng
Tạp chí: Tạp chí tài chính Châu á, kinh tế và kinh doanh ; ISSN: 2288-4637 ; Năm: 2020
[3]
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CHO VAY LẠI VỐN ODA TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
Tác giả: Trần Thị Lưu Tâm, Nguyễn Hoàng Dũng
Tạp chí: Tạp chí tài chính; ISSN: ISSN -2615-8973; Năm: 2020
[4]
THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI TỈNH NGHỆ AN
Tác giả: Đoàn Thị Ngọc Hân
Tạp chí: Tạp chí Tài chính/Tài chính/; ISSN: 2615-8973; Năm: 2020
[5]
Ảnh hưởng của quản trị doanh nghiệp và chất lượng thu nhập đối với giá trị doanh nghiệp Việt Nam niêm yết
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hòa
Tạp chí: Tạp chí Tài chính, Kinh tế và Kinh doanh Châu Á; ISSN: ISSN : 2288-4637(Print) ISSN : 2288-4645(Online); Năm: 2020
[6]
Tác động của cam kết với tổ chức đến động lực làm việc của nhân viên: nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp ở Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Hoàng Mai
Tạp chí: Tạp chí Tài chính, Kinh tế và Kinh doanh Châu Á; ISSN: 2288-4645; Năm: 2020
[7]
Tác động của cam kết với tổ chức đến động lực làm việc của nhân viên: nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến
Tạp chí: Tạp chí Tài chính, Kinh tế và Kinh doanh Châu Á; ISSN: 2288-4645 ; Năm: 2020
[8]
Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay lại vốn ODA tại tổ chức tín dụng
Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng
Tạp chí: Tạp chí Tài chính; ISSN: 2615-8973; Năm: 2020
[9]
Tác động của đặc điểm Hội đồng quản trị đến rủi ro ngân hàng: Trường hợp Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Yến
Tạp chí: Tạp chí Tài chính, kinh tế & kinh doanh châu Á; ISSN: 2288-4645; Năm: 2020
[10]
CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Cúc
Tạp chí: Tạp chí tài chính; ISSN: ISSN 2615 - 8973; Năm: 2020