page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Giáo trình Điền kinh 2
Tác giả: Nguyễn Trí Lục, Nguyễn Quốc Đảng, Nguyễn Thị Lài
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: ; Năm: 2020
[2]
Sử dụng Rubric trong đánh giá hoạt động đọc của học sinh ở trường Trung học phổ thông
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Tạp chí: NXB Đại học Vinh; ISSN: 978-604-923-341-8; Năm: 2019