page loader

Bài báo khoa học

Tên bài báo
Tác giả
Tên tạp chí
Năm xuất bản
 
Loại bài báo Lĩnh vực khoa học
Nhà xuất bản
[1]
Lựa chọn một số bài tập phát triển thê lực chuyên môn trong giảng dạy kỹ thuật chạy 100m cho sinh viên chuyên ngành khoa Giáo dục thể chất, Đại học Vinh
Tác giả: Nguyễn Trí Lục
Tạp chí: NXB Nghệ An; ISSN: ; Năm: 2009